نخستین روز امتحانات سمستر خزانی

01 Dec, 2018

 

شنبه مورخ ۱۰ قوس سال ۱۳۹۷ ه ش نظارت رهبری پوهنتون کندز از جریان نخستین روز امتحانات سمستر خزانی. 
پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، پوهندوی محمد یوسف عزیزی معاون علمی و پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان این نهاد علمی در حالیکه پوهنوال شاه محمود سیفی رئیس پوهنځی تعلیم و تربیه و پوهنیار عبیدالله رئیس پوهنځی اقتصاد با ایشان همراه بودند از نحوه بر گزاری و اخذ امتحانات سمستر خزانی در این نهاد تحصیلی دیدن به عمل آورده برای محصلین موفقیت های مزید را از ایزد متعال آرزو نمودند.