نخستین شورای علمی در سال جدید تحصیلی

25 Mar, 2018

بتاریخ 4 حمل سال 1397 ، نخستین شورای علمی در سال جدید تحصیلی با اشتراک محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، محترم پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، محترم پوهنیار عتیق الله "صدیقی" معاون مالی واداری، روسای محترم پوهنحی ها و آمرین محترم دیپارتمنت¬¬ها پوهنتون کندز در تالار کنفرانس های این نهاد اکادمیک دایر گردید.
جلسه با ایات پاک ملکوتی آغازشد سپس اشتراک کننده گان پیرامون موضاعات شامل اجندا بحث و گفتگو نمودند.
جلسه با دعاییه به پایان رسید.