نظارت و ارزیابی موسسه تحصیلات عالی نمر

08 Jul, 2019

به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی،ج،ا،ا رهبری پوهنتون کندز کمیته ی با صلاحیت را جهت نظارت وارزیابی از پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی در کندز توظیف نمود که این کمیته بعد ازاین از اجراات پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درکندز وقتاًفوقتاً نظارت وارزیابی نموده ونتیجه آن را رسماً به وزارت محترم تحصلات عالی گذارش خواهند داد.
به ادامه روند ارزیابی از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی توسط هیئت از پوهنتون کندز هر یک پوهنیار روح الله "رویین "معاون علمی ، پوهندوی عبدالقدوس "اصولی "معاون امور محصلان ، پوهنیار نصیر احمد "سراج "آمرتضمین کیفیت و اعتبار دهی، عبیدالله "عبید "ومحمد اسرار"شنواری" عضو کمیته تضمین کیفیت این بار کار کرد وفعالیت های موسسه تحصیلات عالی نمر را نظارت وضمنآ مدارک لازم تحصیلی را ارزیابی ومورد برسی قرار دادند..