نظارت و ارزیابی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

08 Jul, 2019

امروزدو شنبه مورخ17 سرطان سال 1398
اعضای تضمین کیفیت پوهنتون کندز با حضورداشت هریک محترم پوهنیار روح الله"رویین" معاون علمی،پوهنیارنصیراحمد"سراج" آمرتضمین کیفیت واعتباردهی پوهنیار عبدالرحیم "عابدی" وپوهنیار ببرک "کروند" عضو کمیته تضمین کیفیت به سلسله روند ارزیابی از کار کرد وفعالیت ها این بارپنج دیپارتمنت های ریاست پوهنځی زراعت پوهنتون کندزعبارتند از1ــ دیپارتمنت هارتیکلچر 2ــ دیپارتمنت علوم حیوانی 3 ــ دیپارتمنت اگرانومی ــ 4 دیپارتمنت اگری بزنس 5ــ دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی ارزیابی ومورد برسی قرار دادند.