نهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز

25 Dec, 2018

دوشنبه مورخ 3 جدی 1397، نهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز با اشتراک محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، محترم پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، غلام سنایی حقجوچرخی سرپرست معاونیت مالی واداری و روسای محترم پوهنځی های پوهنتون کندز در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی تدویر یافت
اشتراک کننده ها در شورای علمی پیرامون موضاعات ذیل بحث و گفتگو نمودند.
1 گزارش کار وفعالیت آمریت تضمین کیفیت 
2 ترفیع علمی پوهیالی شکرالله زیرک عضوکادر علمی دیپارتمنت فزیک به رتبه علمی پوهنیار
3 ترفیع علمی محترم پوهیالی شفیع الله رحمانیار عضو کادر علمی دیپارتمنت فزیک به رتبه علمی پوهینار
4 ترفیع علمی محترم عبدالکفیل بیدار عضو کادر پوهنحی زراعت به رتبه علمی پوهنیار
5 ترفیع علمی محترم پوهیالی احمدخالد آخندزاده عضوکادر علمی پوهحی زراعت به رتبه پوهنیار
در اخیر جلسه با توزیع سپاسنامه به محترم پوهیالی نظام الدین نیکزاد سرپرست اسبق پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و بحث اشتراک کننده گان پیرامون موضوعات ذکرشده غور و بررسی نموده جلسه با دعاییه خاتمه یافت.