هئیت اعزامی اداره ملی کانکور وارد ولایت کندز گردید

05 May, 2019

۱۴/۲/۱۳۹۸
هئیت اعزامی اداره ملی کانکور وارد ولایت کندز گردید و با پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهتنون کندز ملاقات نمودند.
محترم پوهندوی دوست محمد فیضی طی ملاقات با رهبری پوهنتون کندز خاطر نشان ساختند که تیم بایومتریک فردا یکشنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۸ کار خویش را رسما آغاز خواهند نمود وبه مدت سه روز الی سه شنبه مورخ۱۷ ثور بر اساس تقویم گنجانیده شده در کارت شمولیت پروسه ادامه خواهد داشت.
نوت:‌ داوطلبان کانکور که در کارت شمولیت کانکور شان روز اول نوشته شده است بتاریخ ۱۵ ثور روز یکشنبه بایومتریک میگردد.
داوطلبان کانکور که در کارت شمولیت کانکور شان روز دوم نوشته شده است بتاریخ ۱۶ ثور روز دوشنبه بایومتریک میگردد.
داوطلبان کانکور که در کارت شمولیت کانکور شان روز سوم نوشته شده است بتاریخ ۱۷ ثور روز سه شنبه بایومتریک میگردد.
محل بایومتریک :‌ پوهنتون کندز.