ورکشاپ ملی

29 Apr, 2018

 

ورکشاپ ملی تشخیص قابلیت های تحصیلات عالی برای بدست آوردن SDG4 امروز در مقر وزارت تحصیلات عالی با اشتراک رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست جلالتماب عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، ریس دفتر یونیسکو در بخش تحصیلات عالی و روسای پوهنتون های زون برگزار شد.
این ورکشاپ به هدف چگونگی شامل شدن پوهنتون های بزرگ افغانستان در کنوانسیون بین المللی توکیو تدویر گردیده بود، پس از تطبیق این برنامه سند تحصیلی پوهنتونهای افغانستان دارای اعتبار بین المللی خواهد بود و هیچ محصل افغان در ۴۶ کشور جهان پس از شمولیت در مقطع های مختلف تحصیل و هنگام کاریابی به تنزیل تحصیلی مواجه نخواهد شد بلکه سند تحصیلی محصل مذکور معادل به سند تحصیلی همان کشور خواهد بود.