ورکشاپ یک روزه جهت توضیح پالیسی بازنگری برنامه های علمی

08 Aug, 2018

 

شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷
ورکشاپ یک روزه جهت توضیح پالیسی بازنگری برنامه های علمی به پوهنتون های زون شمالشرق بدخشان، تخار وبغلان به میزبانی رهبری پوهنتون کندز تدویر گردید. در ورکشاپ پوهنمل دوکتور خیبر سیفی در ارتیاط به پالیسی بازنگری برنامه های علمی که شامل:
۱ ایجاد برنامه های جدید
۲ نظارت سالانه
۳ مرور دوریی
۴ تعلیق، ادغام و لغو برنامه های، می شود همه جانبه معلومات ارائه نمودند و اولین بخش جلسه بعد از مباحثه همه جانبه اشترک کننده گان به اتمام رسید.