پالیسی نهایی و طرزالعمل (بازنگری برنامه های علمی)

16 Feb, 2018

امروز چهارشنبه مورخ 25 دلو1396، پالیسی نهایی و طرزالعمل (بازنگری برنامه های علمی) در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی ارائه گردید قابل تذکر است که این پالیسی جهت حصول اطمینان از کیفت و بهبود وضعیت نظام تحصیلات عالی از سال ۱۳۹۷ به بعد تطبیق میگردد.
در این جلسه استادان هریک به نوبه خود روی موضوع بازنگری برنامه های علمی و دریافت راه حل ها برای چالش های موجود برنامه های اکادمیک نظریات خویش را ارائه نموده و همچنان هماهنگی میان مراجع و نهادهای علمی را برای بهبود کیفیت تحصیلی یک امر ضروری دانستند.