پروسه توزیع کارت و بایومتریک

16 May, 2018

 

سه شنبه مورخ 25 ثور 1397

سه شنبه مورخ 25 ثور 1397 پروسه توزیع کارت و بایومتریک 4000 تن داوطلب کانکور، از جمله 6048 تن طور منظم، په پایان رسید و امروز چهارشنبه تاریخ 26 ثور 1397 این پروسه ادامه دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
روز پنجشنبه و جمعه مورخ 27 ، 28 ثور 1397 ساعت6:30 صبح امتحان کانکور در ریاست پوهنتون کندز اخذ میگردد، به اطلاع داوطلبان رسانیده میشود، طوریکه در کارت هویت شان نیز ذکر گردیده است به هیچ عنوان با داشتن وسایل الکترونیک اجازه ورود را به محوطه امتحان دریافت نخواهند نمود.
به امید موفقیت های هر چه بهتر و بیشتر جوانان عزیز مان 4000 تن داوطلب کانکور، از جمله 6048 تن طور منظم، په پایان رسید و امروز چهارشنبه تاریخ 26 ثور 1397 این پروسه ادامه دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
روز پنجشنبه و جمعه مورخ 27 ، 28 ثور 1397 ساعت6:30 صبح امتحان کانکور در ریاست پوهنتون کندز اخذ میگردد، به اطلاع داوطلبان رسانیده میشود، طوریکه در کارت هویت شان نیز ذکر گردیده است به هیچ عنوان با داشتن وسایل الکترونیک اجازه ورود را به محوطه امتحان دریافت نخواهند نمود.
به امید موفقیت های هر چه بهتر و بیشتر جوانان عزیز مان