پروسه نهال شانی

10 Mar, 2018

امروز شنبه مورخ 19 حوت 1396 ، پروسه نهال شانی تحت عنوان (سبز بی اندیشیم وسبز عمل کنم) از طرف ریاست پوهنتون کندز در صحن این نهاد علمی راه اندازی گردید.
در این پروسه پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رییس پوهنتون کندز، پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، پوهنیار عتیق الله " صدیقی" معاون مالی واداری، روسای محترم پوهنحی ها و استادان اشتراک ورزیده بودند.