پروسه نهال شانی

06 Mar, 2019

شنبه 11 حوت 1397 
پروسه نهال شانی از طرف ریاست پوهنتون کندز در صحن این نهاد علمی راه اندازی گردید.
در این پروسه پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، پوهنیار روح الله رویین معاون علمی، پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، پوهنیار احمدنبی ستانکزی معاون مالی و اداری، روسای محترم پوهنځی ها، استادان و کارمندان اشتراک ورزیده بودند.