پروژه های زیربنای لیلیه های ذکور و اناث

12 Jun, 2019

دوشنبه:1398/3/20
جلالتماب محترم عبدالجبار نعیمی والی ولایت کندز، از کار ساخت و ساز پروژه های زیربنای لیلیه های ذکور و اناث ریاست پوهنتون کندز نظارت و بررسی به عمل آوردند.
از جلالتماب محترم دوکتور محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت همکارهای همه جانبه شان با نهادهای تحصیلی کشور ابراز قدردانی نمودند.
نشرات پوهنتون کندز