(کنفرانس علمی تحت عنون ( مقایسه امنیت سیستم عامل کود باز وبسته

04 Aug, 2018

 

چهارشنبه مورخ 10 اسد 1397 کنفرانس علمی تحت عنون ( مقایسه امنیت سیستم عامل کود باز وبسته) از طرف پوهیالی سید ذبیح الله موسوی استاد پوهنځی کمپیوتر ساینس و کنفرانس علمی در مورد کاربرد تشعشعات رادیواکتیف توسط پوهیالی شیرالله تقوا از طریق ویدیوکنفرانس در تالار کنفرانس های ریاست پوهنتون کندز به منظور ارتقا از رتب علمی پوهیالی به پوهنیار ارایه ګردید.
در این کنفرانس علمی محترم دوکتور پوهنمل خیبر " سیفی " رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهندوی محمدیوسف عزیزی معاون علمی، پوهیالی حسیب الله ناصری رئیس پوهنځی کمپيوتر ساینس، روسای محترم پوهنځی ها و اساتید محترم اشتراک ورزیده بودند.
کنفرانس ارایه شده از طرف داوران مورد تایید قرار گرفته سپس کنفرانس علمی با جمع بندی نظریات اشتراک کننده ها و دعاییه به پایان رسید.
نشرات پوهنتون کندز