(کنفرانس علمی تحت نام ( نقش احزاب سیاسی در دو دور انتخابات پارلمانی در افغانستان

08 Aug, 2018

 

سه شنبه مورخ 16 اسد 1397، کنفرانس علمی تحت نام ( نقش احزاب سیاسی در دو دور انتخابات پارلمانی در افغانستان) از طرف پوهیالی شیرخان انوری استاد دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه در تالار کنفرانس های ریاست پوهنتون کندز بخاطر ارتقا از رتبه علمی پوهیالی به پوهنیاری ارائه گردید.
در این کنفرانس علمی محترم دوکتور پوهنمل خیبر " سیفی " رئیس پوهنتون کندز، محترم عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان، روسای محترم پوهنځی ها و اساتید محترم اشتراک ورزیده بودند.
کنفرنس ارائه شده از طرف داوران مورد تشویق و تایید قرار گرفته و با جمع بندی نظریات اشتراک کننده گان و دعاییه به پایان رسید.