کودکستان محل کار ریاست پوهنتون کندز

07 Oct, 2018

 

شنبه مورخ 14 میزان 1397، (کودکستان محل کار ریاست پوهنتون کندز) با حضور داشت پوهنمل دوکتورخیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، محمدظاهر عظیمی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت کندز، نصیبه هولکر رئیسه امورزنان ولایت کندز، پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان، پوهنیار احمدنبی ستانگزی سرپرست معاونیت مالی واداری، استادان، مهمانان ومحصلان در تعمیر لیلیه اناث این نهاد علمی رسمآ افتتاح گردید.