گزارش نظارت سالانه

31 Mar, 2019

چهارشنبه: ۷/۱/۱۳۹۸
جلسه ی تصحیح گزارش نظارت سالانه از برنامه های علمی در (۲۷) دیپارتمنت ریاست پوهنتون کندز، با حضورداشت محترم پوهنیارروح الله «روئین» معاون علمی، پوهنیار نصیراحمد سراج آمرتضمین کیفیت و اعتبار دهی و روسائ محترم پوهنځی ها هفت گانه برگزار گردید.
اشــــــــتراک کننده ها در جلسه پیرامون موضوعات شامل اجندا بحث و گفتگو نمودند در اخیر جلسه با جمع بندی و دعاییه خاتمه یافـــت.
نشرات پوهنتون کندز