۷۵۰ بسته رمضانی

29 May, 2019

گزارش روز پنجشنبه مورخ ۲۶ ثور ۱۳۹۸
هفته قبل شرکت محترم الکوزی به تعداد ۷۵۰ بسته رمضانی که شامل خرما، آب، تسبیح و... بوده است را به محصلین لیلیه های ذکور و اناث پوهنتون کندز در حضورداشت نماینده خویش محترم محمد عباس مسوول ساحوی زون شمالشرق، طی همکاری همه جانبه شان، توزیع نموده است جا دارد از همکاری شرکت متذکزه از صمیم قلب سپاسگزاری نماییم.