(HEMIS)ثبت نام محصلان با سیتم جدید

05 Sep, 2018

 

سه شنبه مورخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۷
پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز طی نظارت هفته وار شان از ادارات مربوطه، امروز از آمریت محترم امور محصلان و از روند کار ثبت نام محصلان با سیتم جدید (HEMIS) بازدید به عمل آوردند. در این بازدید روند فعالیت اداره مربوط مثبت ارزیابی گردیده و هدایات لازم به مسوولین مربوط جهت بهبود امور سپرده شد.