MCI MASS CASUALTY INCIDENTSکنفرانس علمی تحت عنوان

19 میزان, 1397

 

یک شنبه مورخ 15 میزان 1397 
کنفرانس علمی تحت عنوان MCI MASS CASUALTY INCIDENTS برای محصلان پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون کندز توسط دوکتور خانم سارلوت Charlotte یک تن از دوکتوران MSF درتالار کنفرانس های ریاست پوهنتون کندز دایر گردید.
در این کنفرانس علمی رهبری پوهنتون کندز، رئیس پوهنځی ستوماتولوژی و محصلان آن پوهنځی اشتراک ورزیده بودند. 
رهبری پوهنتون کندز در مورد اهمیت کنفرانس علمی به اشتراک کنندگان توضیحات ارایه نموده و این برنامه آموزشی را برای محصلان مفید وموثر خواند و همچنین برای کارهای عملی محصلان پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون کندز از (MSF )خواهان همکاری گردیدند.