آمریت تحقیقات علمی

18 Mar, 2019

یکشنبه: ۲۶ حوت ۱۳۹۷
بر اساس پیشنهاد معاونیت علمی و لزوم دید رهبری پوهنتون کندز
محترمان هریک:
۱_ پوهنیار نصیراحمد سراج ماستر رشته زراعت و عضوکادر علمی پوهنځی زراعت پوهنتون کندز به حیث سرپرست آمریت تضمین کیفیت واعتباردهی اکادمیک.

تقدیر نامه

11 Mar, 2019

یکشنبه: ۲۰ حوت ۱۳۹۷
محترم پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز به اساس دست ها آوردها و کارکردهایشان که در این نهاد تحصیلی داشته اند از طرف رهبری ولسی جرگه شورای ملی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.

جلسه ی رهبری پوهنتون کندز

11 Mar, 2019

یکشنبه: ۱۹ حوت ۱۳۹۷
جلسه ی رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز وبا اشتراک پوهنیار روح الله " رویین" معاون علمی، پوهنیار احمدنبی ستانکزی معاون مالی واداری، روسای محترم پوهنځی های واستادان پوهنتون کندزدر این نهاد تحصیلی تدویر یافت.

جلسه ی رهبری پوهنتون کندز

06 Mar, 2019

یکشنبه: ۱۲ حوت ۱۳۹۷
جلسه ی رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز وبا اشتراک پوهنیار روح الله " رویین" معاون علمی، پوهنیار احمدنبی ستانکزی معاون مالی واداری ، روسای محترم پوهنځی ها تدویر یافت.

Pages