شورای علمی پوهنتون کندز

28 Aug, 2019

چهارشنبه: 6 سنبله 1398

معرفی سر پرست پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

28 Jul, 2019

6 اسد 1398
طی محفل¬ی با شکوه¬ی محترم پوهنیار سید کمال معنوی استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه در اثر انتخابات اعضای کادر علمی آن پوهنځی به حیث سرپرست پوهنځی تعلیم و تربیه ریاست پوهنتون کندز معرفی گردید.

Pages