نهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز

25 Dec, 2018

دوشنبه مورخ 3 جدی 1397، نهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز با اشتراک محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، محترم پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، غلام سنایی حقجوچرخی سرپرست معاونیت مالی واداری و روسای محترم پوهنځی ها

Pages