نظارت و ارزیابی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز

08 Jul, 2019

امروزدو شنبه مورخ17 سرطان سال 1398

نظارت و ارزیابی موسسه تحصیلات عالی نمر

08 Jul, 2019

به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی،ج،ا،ا رهبری پوهنتون کندز کمیته ی با صلاحیت را جهت نظارت وارزیابی از پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی در کندز توظیف نمود که این کمیته بعد ازاین از اجراات پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درکندز وقتاًفوقتاً نظارت وارزیابی نموده ونتیجه آن را

Pages