نظارت وارزیابی موسسه تحصیلات عالی کهندژ

04 Jul, 2019

به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی، رهبری پوهنتون کندز کمیته ی با صلاحیت را جهت نظارت وارزیابی از پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی در کندز توظیف نمود که این کمیته بعد ازاین از اجراات پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درکندز وقتاًفوقتاً نظارت وارزیابی نموده ونتیجه آن را رسما

به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی

04 Jul, 2019

به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی، رهبری پوهنتون کندز کمیته ی با صلاحیت را جهت نظارت وارزیابی از پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی در کندز توظیف نمود که این کمیته بعد ازاین از اجراات پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درکندز وقتاًفوقتاً نظارت وارزیابی نموده ونتیجه آن را رسما

پوهندوی عبدالقدوس"اصولی"معاون امورمحصلان پوهنتون کند

01 Jul, 2019

پوهندوی عبدالقدوس"اصولی"معاون امورمحصلان پوهنتون کندزدر دفتر کاراش با اشترک پرویز "سیفی" آمرامورمحصلان امان الله "سیفی"آمرانسجام وخد مات امور محصلان ومدیران بخش کلینیک حقوقی وورزشی نیز اشتراک ورزیده بودندغرض ایجاد هماهنگی میان شعبات تیم های کاری آن معاونیت جلسه برگزار نمودند.

اخذ امتحانات سمستر بهاری

01 Jul, 2019

امروز مورخ 10سرطان سال 1398

Pages