افتتاح تعمیر کلینیک حقوقی پوهنڅی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز

08 Oct, 2017

امروز یکشنبه مورخ 16 میزان 1396 تعمیر کلینیک حقوقی پوهنڅی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز که با کمک مالی کشور شاهی هالند به همکاری موسسه محترم (GIZ) اعمار و تجهیز گردیده بود به بهره برداری سپرده شد.

جلسه هماهنگی روئسای ارگان های عدلی و قضائی

08 Oct, 2017

شنبه مورخ 15میزان 1396 
جلسه هماهنگی روئسای ارگان های عدلی و قضائی با محصلان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در تالارکنفرانس های ریاست پوهنتون کندز از طرف دفتر محترم (GIZ) بخش حاکمیت قانون دایر گردید.

پروسه پاک کاری محوطه پوهنتون کندز

07 Oct, 2017

امروز پنجشنبه مورخ 13 میزبان 1396 پروسه پاک کاری محوطه پوهنتون کندز به منظور پاک نگهداشتن محیط زیست سالم از طرف پرسونل اداری وخدماتی ریاست پوهنتون کندز راه اندازی گردید.

Pages