جلسه هیئت رهبری پوهنتون کندز

07 Mar, 2018

مروز چهارشنبه مورخ 16 حوت 1396، جلسه هیئت رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" در تالار کنفرانس های این نهاد اکادمیک دایر گردید.

پالیسی نهایی و طرزالعمل (بازنگری برنامه های علمی)

16 Feb, 2018

امروز چهارشنبه مورخ 25 دلو1396، پالیسی نهایی و طرزالعمل (بازنگری برنامه های علمی) در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی ارائه گردید قابل تذکر است که این پالیسی جهت حصول اطمینان از کیفت و بهبود وضعیت نظام تحصیلات عالی از سال ۱۳۹۷ به بعد تطبیق میگردد.

آگهی! موضوع: امتحان لسان انگلیسی(HEDP)

14 Feb, 2018

آگهی!
موضوع: امتحان لسان انگلیسی(HEDP)

جلسه کمیته نصاب تحصیلی

14 Feb, 2018

امروز شنبه 21 دلو 1396، جلسه کمیته نصاب تحصیلی تحت ریاست پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" با اشتراک اعضای این کمیته در دفتر معاونیت علمی پوهنتون کندزدایر گردید.
در جلسه روی موضوع شامل اجندا ( تحقیق برنامه های بازنگری نصاب تحصیلی) بحث و گفتگو صورت گرفت.

Pages