امروز یکشنبه مورخ 8 دلو 1396، اعضای کمیسیون پاک کاری و تنظیم شهر تحت ریاست محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون مقام ولایت کندز

29 Jan, 2018

امروز یکشنبه مورخ 8 دلو 1396، اعضای کمیسیون پاک کاری و تنظیم شهر تحت ریاست محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون مقام ولایت کندز درحالیکه آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت کندز و اعضای جامعه مدنی ایشان را همراهی میکرد به ریاست پوهنتون کندز تشریف آورده با رهبری و اساتید این نهاد اکادمیک در ب

دومین دورجشن فراغت فارغ التحصلان، دیپارتمنت بیولوژی (بخش شبانه) پوهنحی تعلیم تربیه

23 Jan, 2018

بتاریخ 2 دلو 1396، محفلی بمناسبت دومین دورجشن فراغت فارغ التحصلان، دیپارتمنت بیولوژی (بخش شبانه) پوهنحی تعلیم تربیه پوهنتون کندز در تالارتدریسی پوهنحی اقتصاد این نهاد علمی دایر گردید.

چهارمین دور جشن فراغت محصلان پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز

02 Jan, 2018

امروز دوشنبه مورخ11 جدی 1396،محفلی باشکوه بمناسبت چهارمین دور جشن فراغت محصلان پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز، در تالار هوتل خورشید پامیر شهر کندزدایر گردید.

Pages