به اساس پروسه رقابت آزاد و کمیته محترم استخدام ولایتی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

25 Mar, 2019

شنبه: ۳ حمل ۱۳۹۸
به اساس پروسه رقابت آزاد و کمیته محترم استخدام ولایتی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پیشنهاد ریاست پوهنتون کندز، منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا تقرر محترمان هریک:

مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی

25 Mar, 2019

29 حوت 1397 
مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی توسط کابینه ج.ا.ا در پرنسیب مورد تائید قرارگرفت
مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی دولتی توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در پرنسیب تایید گردید. 

امضای تفاهمنامه همکاری علمی میان ریاست پوهنتون کندز کمیسیون محترم حقوق بشر

18 Mar, 2019

یکشنبه: ۲۶ حوت ۱۳۹۷
امضای تفاهمنامه همکاری علمی میان ریاست پوهنتون کندز کمیسیون محترم حقوق بشر زون شمالشرق

آمریت تحقیقات علمی

18 Mar, 2019

یکشنبه: ۲۶ حوت ۱۳۹۷
بر اساس پیشنهاد معاونیت علمی و لزوم دید رهبری پوهنتون کندز
محترمان هریک:
۱_ پوهنیار نصیراحمد سراج ماستر رشته زراعت و عضوکادر علمی پوهنځی زراعت پوهنتون کندز به حیث سرپرست آمریت تضمین کیفیت واعتباردهی اکادمیک.

Pages