منع خشونت در برابر زنان

31 Mar, 2019

سه شنبه: ۶/۱/۱۳۹۸ 

پیام تبریکی رهبری پوهنتون کندز بماسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۸هـ، ش

25 Mar, 2019

پیام تبریکی رهبری پوهنتون کندز بماسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۸هـ، ش

به اساس پروسه رقابت آزاد و کمیته محترم استخدام ولایتی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

25 Mar, 2019

شنبه: ۳ حمل ۱۳۹۸
به اساس پروسه رقابت آزاد و کمیته محترم استخدام ولایتی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پیشنهاد ریاست پوهنتون کندز، منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا تقرر محترمان هریک:

مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی

25 Mar, 2019

29 حوت 1397 
مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی توسط کابینه ج.ا.ا در پرنسیب مورد تائید قرارگرفت
مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی دولتی توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در پرنسیب تایید گردید. 

Pages