بیوگرافی معاون علمی  پوهنتون کندز  :

        پوهندوی محمد یوسف عزیزی فرزند عزیزالله در سال 1332در یک فامیل متدین وروشنفکرچشم به جهان کشوده ودر سال 1338شامل لیسه شیر خان کندز گردید و بعد از تکمیل دوره متوسطه ولیسه در سال 1351 فارغ التحصیل گردید وبعد از فراغت از صنف دوازدهم درسال 1351 از طریق امتحان کانکور راهی پوهنحی ساینس پوهنتون کابل شد ودر سال 1355 با گرفتن نمرات عالی به درجه  لیسانس فارغ التحصیل گردیده به حیث معلم در لیسه شیر خان  کندز مقرر گردیدند ودرسال 1364 به حیث استاد در موئسسه عالی تربیه معلم مقرر گردید .در سال 1367 به اساس پیشنهاد استادان ولزوم دید مقام ولایت به حیث مدیر عمومی موئسسه عالی تربیه معلم مقرر شد،موصوف از سال 1385  تا اکنون به حیث معاون علمی پوهنتون کندز ایفای وظیفه می نماید محترم عزیزی شخص پرکار با انظباط میباشد دارای قدرت رهبریت خوب بوده در انکشاف وتوسعه پوهنتون سهم فعال را ایفا نموده است همچنان در تربیه کادر های جوان ،ارایه خدمات اکادمیک ،تدویر بر نامه های علمی وکنفرانسها نقش مهم داشته است . موصوف به زبان های دری  پشتو و انگلیسی بطور عادی تکلم می نماید  و به کمپیوتر وانترنت دسترسی کامل دارد.