معاونیت مالی و اداری

معرفی مختصر معاونیت مالی و اداری

معاونیت مالی و اداری یکی از اجزاء مهم از ساختار تشکیلات  پوهنتون کندز بوده ، که تسهیل و ارایه خدمات( تامین مصارف عادی و انشکافی ،  نظارت ازاموراجرائیوی آمریت ها و طرح پالیسی های لازم به منظورانكشاف سیستم اداری )به همه پرسونل و شعبات مختلف پوهنتون و ایجاد فضای مصئون و مطمئن کاری دراداره از وظایف مهم و اساسی این معاونیت میباشد .

این معاونیت دارای (1) بست رتبه دوم ، که مسئولیت رهبری و مدیریت کنترل شعبات تحت اثر را عهده دار بوده و تشکیل آن قرار جدول شماره (1) میباشد. (3) بست رتبه سوم آمریت ،(  13 ) بست رتبه چهارم و ( 7 ) بست رتبه پنجم که جمعأ (24) بست را در بر میگیرد و درسال 1388 جدیدا درساختار تشیکلاتی پوهنتون بوجود آمده است

Image removed.