Play Ground

شرح وظایف مدیریت عمومی ورزشی:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت .
  2. مدیریت وتنظیم فعالیت های ورزشی منظم درسطح پوهنتون غرض ترویج روحیه وفرهنگ ورزشی محصلان .
  3. جلب حمایت های مالی وتسهیلاتی نهادهای ملی وبین المللی وسکتورخصوصی جهت انکشاف برنامه های ورزشی .
  4. راه اندازی فستیوال ها ومسابقات ورزشی غرض ایجاد رقابت سا لم ورزشی وتشویق وترغیب ورزشکاران.
  5. ترویج فرهنگ ورزشی منحیث یک اصل اخلاقی وآموزش تیم های ورزشی پیرامون ستندردهای بین المللی ورزشی.
  6. ایجاد تیم های تورنمنت های ورزشی وجذب ورزشکاران نخبه وبا استعداد درعضویت جامعۀ ورزشی پوهنتون.
  7. هماهنگی تشریک مساعی باریاست المپیک وتربیت بدنی افغانستان غرض هماهـنگ ساختن برنامه های ورزشی .
  8. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد های مربوطه ،بمنظورمطلع ساختن رهبری وزارت
  9. اجرای سایر وظایف مرتبط به و ظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح درمطابقت باقوانین ومقرات سپرده میشو.

 

هدف وظیفه:

    مدیریت وتنظیم برنامه های ورزشی غرض ترویج فرهنگ ورزش ورسید گی به صحت وسلامت جسمی محصلان.