Student Services

شرح وظایف ترینر آموزشی مهارتهای شغلی:

  1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ربعوار، سالانه مدیریت مربوط جهت رسیدن به اهداف تعیین شده .
  2. تهیه وتنظیم مواد آموزشی وتدارک ورکشاپ ها در زمینه آموزش مهارت های نوشتن خلص سوانح (CV)، درخواستی وظیفه (Cover letter) وفنون مصاحبه برای محصلان و فارغ التحصیلان  پوهنتون مربوط .
  3. آموزش ورهنمای محصلان در راستای اخلاق ، مبانی ، اصول وضوابط کار جهت آگاهی از حقوق ومکلفیت های کاری.
  4. آموزش وارائه معلومات در مورد فرصت های شغلی ، بازار کار ، وکارفرمایان ونهاد های کار آفرین دولتی وخصوصی .
  5. معرفی محصلان برای کار آموزی (Internship) در نهاد های دولتی وخصوصی طبق رشته های تحصیلی آنان.
  6. رهنمای وارائه معلومات برای محصلین در هنگام سیر علمی در محیط کاری، تخنیکی ، حرفوی و علمی کشور.
  7. اجرای سایر وظایف که از جانب آمرین مربوط مطابق قوانین ،مقررات واهداف به وی سپرده می شود.

 

هدف وظیفه:

تهیه، ترتیب و تنظیم برنامه های آموزشی و ارایۀ آن جهت ارتقاء سطح مهارت های شغلی محصلان.