زراعت

معرفی دانشکده زراعت دانشگاه کندز

دانشکده زراعت دانشگاه کندزیک نهاد علمی دولتی درسال 1384 تآسیس گردیده طبق قوانین ،مقررات ولوایح دولتی درچوکات وزارت تحصیلات عالی فعالیت داشته ومحصلان دراین دانشکده مانند سایر دانشکده ها از طریق امتحان کانکور جذب میشوند. برعلاوه، چهارده پاسان فارغ از انیستیتوت های مسلکی زراعت را نیز از طریق سپری نمودن کانکور منحیث محصل میپذیرد. این دانشکده بعد ازتکمیل یک دوره چهارساله به سویه لیسانس در رشته های مختلف محصل فارغ میدهد. درحال حاضردراین نهاد علمی بیشتراز(1000) محصل  هم ازذکور و اناث ازولایات مختلف کشورمصروف تحصیل میباشند.

دانشکده زراعت منحیث دومین دانشکده بزرگ دانشگاه کندز بعد از دانشکده تعلیم وتربیه از نظر تشکیلاتی و جذب محصلان  توانسته است که مسئولیت ومکلفیت خویش را تاجائیکه مقدور بوده درقبال مردم کشور به انجام  برساند. درحال حاضر این دانشکده دارای هشت دیپارتمنت (دیپارتمنت اگرانومی، علوم حیوانی،‌ باغداری، اقتصاد و توسعه زراعتی، مدیریت محصولات زراعتی، حفاظه نباتات، محیط زیست و جنگلات و منابع طبیعی) منظور شده وزرات تحصیلات عالی کشور میباشد. ازین جمله پنج دیپارتمنت آن فعال و فارغ ده است که درچوکات دانشگاه کندز  به سویه لیسانس محصل فارغ میدهد. استادان این دانشکده  به مثابه سرمایه های  معنوی این نهاد علمی همواره درتلاش اند که امور محوله ومسئولیت های خویش را متعهدانه به وجه احسن انجام دهند. خوشبختانه جمعآ (33)تن استاد با سویه علمی دوکتور، ماستر و لیسانس که ازجمله (1) تن خانم میباشد، در دانشکده مسئولیت تدریس و تحقیق را در بخش های مختلف به دوش دارند. هکذا این دانشکده دارای نه کمیته جداگانه بوده که به شکل مستمر با ترکیب اعضای کادری در راستایی تحقق اهداف دانشکده کار و تشکیل جلسات میکنند و عبارت اند از کمیته تضمین کیفیت، نظم و دسپلین، کمیته تحقیقات علمی، کمیته تدقیق نتایج، کمیته امتحانات، کمیته نصاب،‌کمیته جندر،‌کمیته ورزشی و کمیته ورزشی میباشد.