Stomatology

پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون کندوز یگانه پوهنځی طبی دولتی در زون شمالشرق کشور میباشد، در سال 1391 تاسیس گردیده است و از سال 1395بدین سو به اساس لزوم دید وزارت تحصیلات عالی در حالت لغو تدریجی قرار گرفته است.

در این مدت مسولین، استادان و کارمندان این نهاد تحصیلی تلاش های فراوان جهت بهبود شرایط تحصیلی و فراهم نمودن امکانات موثر آموزشی برای محصلان نمودند، در نتیجه دوکتوران مسلکی جوان، کادرهای  ورزیده را تربیه و به جامعه تقدیم  نموده است. 

اهداف پوهنځی

1- تربیه کادر های جوان .

2- معرفی طبابت دندان نوین و مدرنیزه.

3-آماده سازی کادرها برای ظرفیت سازی بهتر و بیشتر.

4- پیوند طبابت دندان امروزی با دنیای پیشرفته .

5- زمینه سازی و جستجوی راه های بهتر جهت اعزام کادر ها به دنیای علوم طبی معاصر .

6- معرفی خدمات ستوماتولوژی و ستوماتولوگ به شهروندان و هموطنان عزیز .

7-عرفی وظائف ستوماتولوگ و تفریق آن با دوکتوران دندان.

8-آگاهی و بلند بردن سطح دانش هموطنان در قبال خدمات مسلکی ستوماتولوژی و ستوماتولوگ

9-زمینه سازی برای کنترول و جلوگیری از تداوی های غیر مسلکی و بی کیفیت توسط اشخاص غیر مسلکی .

10-تداوی امراض معمول دندان در مراکز صحی، شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی.

معرفی مختصر  پوهنځی

پوهنځی  ستوماتولوژی در سال 1391 در چارچوب پوهنتون کندوز تاسیس گردیده است. تعداد مجموعی کردیت در این پوهنځی 224 می باشد. دوره تحصیلی  این پوهنځی شش سال به شمول یک سال ستاژ می باشد.

تا حال  344 تن محصل بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در چهار دوره توسط وزارت تحصیلات عالی به این پوهنځی معرفی گردیده و به تعداد 234 تن از محصلان طبقه ذکور و اناث را  از رشته عمومی ستوماتولوژی فارغ داده است که اولین دور از فارفان این پوهنځی در سال 1397 اسناد تحصیلی اخذ نموده است.

دیدگاه:

پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون کندوز منحیث یک پوهنځی مطرح، مجهز و اسنتدرد دارای کادر های علمی ورزیده و امکانات تجهیز شده جهت تربیه دوکتوران مسلکی در راستای  طب دندان در سطح کشور.

مکلفیت ها و وظایف

وظیفه عمده این پوهنځی  عبارت از ارایه خدمات موثر و ارزشمند  به محصلان و جامعه قرار ذیل است:

مساعددساختند شرایط تدریس موثر با معیارهای استندرد بین المللی .

فراهم نمودن خدمات موثر کلینیکی برای مراجعین.

تربیه کادرهای مسلکی و انکشاف متداوم برنامه های آموزشی در راستای مسلکی شدن آنها.

ارزشها

ارزش های ذیل این پوهنځی را به اهداف اساسی آن نایل می نماید.

انکشاف پیوسته تمامیت

خدمت صادقانه

همکاری

پروگرامهای تعلیمی

تا حال چهار دوره محصلین از رشته   عمومی MD ستوماتولوژی فارغ گردیده اند و کریکولم DMD  نظر به عدم جذب محصل از سال 1395 تطبیق نگردیده است.

دیپارتمنت های پوهنځی

پوهنځی دارای سه دیپارتمنت فعال می باشد که عبارت اند از:

1- داخله عمومی

2-جراحی عمومی

3-اطفال ستوماتولوژی

روشهای تدریس و ارزیابی

روش های تدریس  سیستم کریدیت و و میتود شاکرد محوری می باشد و

معمولاً روش های ذیل در پوهنځی تطبیق می گردد:

لکچر با استفاده از ملتی میدیا و کمپوتر و تهیه پریزینتیشن فاور پاینت.

کار عملی و تجارب لابراتواری.

مباحثه گروپی

یادگیری با ارایه مسئله

یادگیری با اساس مطالعه موردی.

ارزیابی

ارزیابی محصلین در جریان و در اخر هر سمستر انجام می شود. در سیستم کردیت، نمره کامیابی برای هر مضمون 55 و میزان اوسط کامیابی برای تمام مضامین 60% است. نمره دهی در محدوده 0 تا 100 می باشد که از این جمله 40% برای امتحان وسط سمستر، فعالیت صنفی، کار عملی اختصاص داده شده و باقی مانده 60% برای امتحان نهای.

اعضای کادر علمی

پوهنمل داکتر فرحت"همایون"

پوهنمل داکتر نعمت الله "زهیر"

پوهنمل عبدالرحیم"عابدی"

کمیته های پوهنځی

پوهنځی دارای کمیته های ذیل اند:

کمیته تضمین کیفیت

کمیته تحقیقات علمی

کمیته بهبود نصاب

کمیته نظم و دسپلین

کمیته امتحانات

کمیته مشوره دهی به محصلانکمتیه آموزش الکترونیکی    

تعداد محصلین

محصل برحال ندارد، 65 تن محصل آماده اسناد دادن میباشد.

حالت کنونی پوهنځی

پوهنځی دوباره فعال گردیده و در سال آینده محصلین را جذب خواهند نمود.