معاونیت امور محصلان

Image removed.

             بیوگرافی مختصرمعاون امور محصلان پوهنتون کندز

 

      پوهندوی عبدالقدوس اصولی فرزند معلم شاهمردانقل متولد سال 1362 ولسوالی قلعۀ زال ولایت کندز افغانستان میباشد. وی درسن 9سالگی شامل دارالحفاظ شده بیشترازیک ثلث قرآن را حفظ نموده است.

      موصوف ازسال 1379ــ1372 هـ ش متعلم لیسۀ اتحاد وشاگرد مدرسۀ ابوذرغفاری(رض)  بوده ودرسال1379هـ ش غرض تکمیل دورۀ ثانوی شامل مدرسۀ عالی دینی تخارستان کندزشده درسال 1381هـ ش ازصنف دوازدۀ آن مدرسه به درجۀ عالی فارغ گردیده است. وی درسال 1381هـ ش بعدازسپری نمودن کانکور به تحصیلات عالی راه یافته شامل دیپارتمنت فقه وقانون پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل شده ودرسال1385هـ ش ازرشتۀ مذکورفارغ التحصیل شده ودرسال1386 به صفت عضوکادرعلمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیۀ پوهنتون کندزتقررحاصل کرده است. پوهندوی "اصولی" درسال  1388  ازطریق یک پروسه رقابتی به پروگرام ماستری پوهنتون تعلیم وتربیۀ استاد ربانی شهید راه یافته درسال 1389 ازپروگرام مذکور به درجۀ اعلی فارغ شده دراواخرهمان سال به اساس فیصلۀ جلسۀ دیپارتمنت وتائیدی شورای علمی پوهنحی، به صفت آمر دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه تعیین گردیده ودر سال 1392 رسماً دربست رتبه دوم به صفت معاون امور محصلان پوهنتون کندزبا حفظ حقوق کادری تقرر حاصل نموده که تا کنون در این سمت ایفای وظیفه مینماید. موصوف ازسال 1393 الی 1394 براساس حکم مقام وزارت تحصیلات عالی مسؤولیت پوهنحی شبانه تعلیم وتربیه پوهنتون کندز را نیز به عهده داشتند.